Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.347.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO


Spółka

Władze

Działalność

Stacje
wodociągowe

Oczyszczalnia
ścieków

MPWiK w Łasku Spółka z o.o.

Zaopatrzeniem w wodę miasta Łasku i gminy zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Źródłem wody było 11 lokalnych ujęć wody usytuowanych w różnych punktach miasta.

Z uwagi na plany rozwojowe miasta i niedobór wody w 1971 roku odwiercono 5 studni głębinowych o głębokości 100 - 150 mb. i zatwierdzonych zasobach 100 - 150 m³/h każda.

W 1981 roku po okresie dziesięciu lat realizacji oddano do eksploatacji Miejską Oczyszczalnię Ścieków.
Zostały również podjęte działania zmierzające do zbudowania dla potrzeb miasta Stacji Wodociągowej w Ostrowie. Na przełomie 1984/1985 roku ww. stacja została oddana do eksploatacji.

Decyzją Wojewody Sieradzkiego w 1985 roku powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, a w Łasku zaczął funkcjonować Zakład Terenowy WPWiK.

W 1991 roku przedsiębiorstwo to zostało rozwiązane i z dniem 01.10.1991 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które po kolejnych przekształceniach w 1997 r. w Zakład Budżetowy, od 01.07.2000 roku zostało Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W tej formie funkcjonuje obecnie na terenie miasta i gminy obsługując dodatkowo trzy lokalne stacje wodociągowe w Groczynie, Okupie i Bałuczu oraz dwie Oczyszczalnie w Kolumnie i Kopyści.

Na przełomie roku 1999/2000 została zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w Łasku zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Statutową działalnością Przedsiębiorstwa jest pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, prowadzenie inwestycji i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w zarządzie spółki, wykonywanie usług laboratoryjnych, transportowo-sprzętowych i innych.


© webadmin 2013 - 2017