Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.316.000,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO


Spółka

Władze

Działalność

Stacje
wodociągowe

Oczyszczalnia
ścieków

Energia
wiatrowa

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa była najwcześniej, obok spalania drewna, eksploatowaną przez człowieka energią odnawialną. Pierwsze wiatraki były wykorzystywane przez ludzi do mielenia ziarna oraz pompowania wody. Pierwsze takie urządzenia do pompowania wody powstały ok. 400 r. p. n. e. w Indiach. W Europie wiatraki pojawiły się w VIII wieku, w których wykorzystywano cztery skrzydła. Najstarszym typem wiatraków występujących na ziemiach polskich jest wiatrak kozłowy tzw. Koźlak. Występowały one już w pierwszej połowie XIV wieku na Kujawach i Wielkopolsce, natomiast rozpowszechnienie ich stosowania przypada na wiek XV. Koźlaki dotrwały bez zmian konstrukcyjnych do XX wieku i stanowiły najliczniejszą grupę wiatraków.

Inwestowanie w energię wiatrową staje się coraz popularniejszym sposobem na ratowanie zanieczyszczonego środowiska naturalnego. Eksploatacja elektrowni wiatrowej nie powoduje zanieczyszczeń gleb, wód powierzchniowych a także podziemnych. Nie produkuje sztucznej zasłony dymnej, nie powstają opady ani też szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne. Należy zwrócić uwagę na fakt , że elektrownie wiatrowe są przyjazne środowisku. Pierwsze elektrownie wiatrowe powstały w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. a ich budową zajmowali się głównie pasjonaci. Dominowały konstrukcję o mocy do 15 KW z trójłopatowym wirnikiem. Przemysł zainteresował się elektrowniami na początku lat osiemdziesiątych.

Przez około 10 lat zmagano się z problemami technicznymi (konstrukcja generatora, wytrzymałość mechaniczna ,dobór odpowiednich materiałów) oraz ekonomicznymi (pierwsze konstrukcje były całkowicie nie ekonomiczne). W latach dziewięćdziesiątych pojawiły się urządzenia, które mogły produkować energię na skalę przemysłową. Moce współczesnych wiatraków sięgają kilku megawatów.

Różnice w rozwoju energii wiatrowej pomiędzy różnymi krajami są uderzające. W znacznym stopniu rozwój ten w Unii Europejskiej odbywał się w trzech krajach Niemczech, Danii i Hiszpanii. Rozwój, który miał miejsce był wynikiem udanej polityki dotyczącej energii wiatrowej. W 1997 r. Komisja Europejska przyjęła Białą Księgę Energetyki Odnawialnej, w której przyjęto za cel podwojenie przez Unię Europejską wykorzystania energii odnawialnej do roku 2010 z 6% do 12 %. Nastąpiło zwiększenie produkcji energii z źródeł odnawialnych, zwłaszcza energii wiatrowej. Jednak te postępy są niewystarczające, a wzrost całkowitego zużycia energii powoduje, że osiągnięcia zakładanego udziału energii odnawialnej w całości produkcji całej energii staje się trudniejsze.

W Polsce w ostatnich dziesięciu latach zauważamy znaczny rozwój energii wiatrowej. Wykorzystujemy przy tym doświadczenia państw, które wcześniej wprowadziły i rozwinęły tego typu rozwiązania. Na terenie naszego województwa największa istniejąca farma wiatrowa mieści się w okolicach Bełchatowa, na której zainstalowane jest kilkanaście turbin a kilka następnych ma powstać w najbliższym czasie.

Nasza Spółka MPWiK również stara się o zainstalowanie turbiny wiatrowej o mocy 1,5 MW. Na obecnym etapie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jesteśmy w trakcie załatwiania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej. W naszym przypadku głównym aspektem dla którego chcemy wprowadzić takie rozwiązanie jest czynnik ekonomiczny. Koszty jakie ponosi Spółka z tytułu opłat za energię są bardzo wysokie (rocznie około 1 milion zł). Zrozumiałe dla każdego jest to, że im wyższe koszty ponosi Spółka tym wyższe koszty opłaty za wodę i ścieki. Zainstalowanie turbiny wiatrowej spowoduje zdecydowanie zmniejszenie opłat za energię a tym samym Spółka nie będzie musiała uciekać się do wysokich podwyżek jakie mają miejsce gdzie indziej. Inwestując w energię wiatrową dbamy o środowisko naturalne oraz zyskujemy finansowo.


© webadmin 2013 - 2017