Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI


MPWiK w Łasku Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Łask w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do dostarczania wody i odprowadzania ścieków na zasadach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.(Dz. U. Nr 72 poz.747 z późn. zm.) i Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Łask uchwalonym Uchwałą nr XXXII/437/06 rady Miejskiej w Łasku z dnia 08 lutego 2006 r.

Podstawowym przedmiotem działania przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

pobór i uzdatnianie wody
rozprowadzanie wody
odprowadzanie ścieków
oczyszczanie ścieków


MPWiK zobowiązane jest w szczególności do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także do zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody.

Jakość dostarczanej mieszkańcom wody kontrolowana jest przez laboratorium przy SUW w Ostrowie oraz przez akredytowane laboratorium badawcze, któremu spółka zleca wykonywanie analiz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prowadzone badania pozwalają ocenić, czy uzdatniana woda spełnia wymagania określone w załącznikach do powyższego rozporządzenia.

Badania stanu i składu ścieków odprowadzanych do kanalizacji, oczyszczanych i odprowadzanych do odbiornika są wykonywane na bieżąco przez własne laboratorium. Dodatkowo spółka zleca wykonanie analiz ścieków laboratorium akredytowanemu.


Świadczymy usługi w zakresie:
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
Przygotowanie terenów pod budowę.
Wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
Montaż i demontaż wodomierzy.
Prac ziemnych koparką.
Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych wewnątrz budynków.
Analizy fizykochemiczne ścieków.
Analizy bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.
Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.

Świadczymy również usługi w zakresie eksploatacji punktu zlewnego nieczystości płynnych, w którym przyjmowane są nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych przywożone beczkowozami przez koncesjonowanych przewoźników oraz wytwórców nieczystości dysponujących własnym transportem asenizacyjnym.

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 16.728.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania