Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ŁaskuNr sprawy MPWiK/TO/1/7/2023

Łask, dn. 25.07.2023
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    
PLIKI DO POBRANIA
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SWZ
Formularz oferty załącznik nr 1   
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia(JEDZ) załącznik nr 2
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej załącznik nr 3
Oświadczenie wykonawców załącznik nr 4
Oświadczenie o aktualności informacji załącznik nr 5
Wzór umowy (z załącznikami) załącznik nr 6
Wzór umowy (z załącznikami) z dnia 07.08.2023 załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7
Oświadczenie wykonawcy (dot. przesłanek wykluczenia) załącznik nr 8A
Oświadczenie podmiotu (dot. przesłanek wykluczenia) załącznik nr 8BPYTANIA I ODPOWIEDZI
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku jako Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), przekazuje zapytania Wykonawców doręczone Zamawiającemu wraz z wyjaśnieniami o następującej treści:


Pytania i odpowiedzi z dnia 07.08.2023
Pytania i odpowiedzi z dnia 16.08.2023
Pytania i odpowiedzi z dnia 17.08.2023
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (z dnia 23.08.2023).        1 541 942,86 PLN   

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.08.2023 r.       

Łask, dn. 30.08.2023 r.    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 16.728.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania