Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


Procedury przyłączania się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej


Aby przyłączyć się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy:
  1. dostarczyć do siedziby MPWiK w Łasku Sp. z o.o. wypełniony Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – zaleca się aby plan zabudowy lub szkic sytuacyjny został sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej lub w przypadku posiadania na mapie do celów projektowych;

  2. po złożeniu kompletnego wniosku MPWiK w Łasku Sp. z o.o. wydaje warunki przyłączenia do sieci lub odmowę ich wydania w terminie określonym w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.);

  3. na postawie wydanych Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy opracować dokumentację techniczną przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego;

  4. opracowaną dokumentację techniczną należy przedłożyć do MPWiK w Łasku Sp. z o.o. celem sprawdzenia jej zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia;

  5. MPWiK w Łasku Sp. z o.o. w przypadku wystąpienia kolizji z inną infrastrukturą techniczną może wskazać konieczność uzgodnienia projektowanego przewodu wodociągowego i/lub kanalizacyjnego na Naradach Koordynacyjnych w Wydziale Geodezji i Kartografii – Starostwo Powiatowe w Łasku (ul. Narutowicza 17, 98-100 Łask);

  6. należy ustalić właściciela terenu, przez który będzie przebiegać przyłącze wodociągowej i/lub kanalizacyjne i uzyskać jego pisemną zgodę na zajęcie terenu w celu zrealizowania planowanej inwestycji m.in. zgoda zarządcy drogi, zgoda właściciela nieruchomości w przypadku gdy na jego terenie znajdują się urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne do którego nastąpi przyłączenie;

  7. wykonać przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne pod nadzorem osób do tego uprawnionych;

  8. dokonać odbioru technicznego wykonanego przyłącza przez pracowników MPWiK w Łasku Sp. z o.o.;

  9. zawrzeć umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków w siedzibie Spółki MPWiK, ul. Tylna 9, 98-100 Łask.


Dokumentacja techniczna powinna zawierać co najmniej:

Część opisową:
- opis techniczny,
- aktualne warunki przyłączenia do sieci wydane przez MPWiK w Łasku Sp. z o.o.,
- protokół z Narady Koordynacyjnej (jeśli jest wymagany),
- uzgodnienia z właścicielami działek, po których jest projektowane przyłącze (jeśli są wymagane);

Część graficzną:
- mapę zasadniczą do celów opiniodawczych lub mapę do celów projektowych z zaznaczoną trasą projektowanego przyłącza;
- profil przyłącza;

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 16.728.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania