Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


Stacja Wodociągowa w Bałuczu


Stacja uzdatniania wody w miejscowości Okup została wybudowana w latach osiemdziesiątych, drugą studnię głębinową wykonano w 2009 roku. Pobór wód z ujęcia przeznaczony jest na pokrycie zapotrzebowania dla mieszkańców miejscowości: Okup Mały, Okup Wielki, Grabina, Kolonia Bilew, Borszewice Kolejowe, Kopyść, Mikołajówek i Wola Bałucka.

Stacja w Okupie składa się z dwóch studni o głębokości 60m, które ujmują wody z otworów czwartorzędowych. Woda ze studni pobierana jest za pomocą pomp głębinowych i tłoczona rurociągiem na stację uzdatniania wody. Tam poddawana jest procesowi napowietrzania i filtracji, a po uzdatnieniu trafia do sieci wodociągowej.

Proces uzdatniania wody nie musi być wspomagany środkami chemicznymi.

Stacja wodociągowa w Okupie monitorowana jest całodobowo poprzez zdalny system przesyłania danych do SUW w Ostrowie, dzięki temu możliwa jest analiza rozbiorów wody oraz ciśnienia w sieci.

Nad jakością wody czuwa wewnętrzne laboratorium MPWiK w Ostrowie, które wykonuje systematycznie badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne zarówno wody uzdatnionej jak i surowej. Ponadto wykonywane są również badania w rozszerzonym zakresie przez zewnętrzne akredytowane laboratorium oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łasku.FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.953.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania