Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.347.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO


Regulamin

Ustawa

Taryfy

Załatw
sprawę

Jakość
wody

Wody
opadowe

Stan
wodomierza

K O M U N I K A T

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 poz. 328 ze zm.)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
informuje o zatwierdzonych, decyzją nr PO.RET.070.56.2.KS
z dnia 7 maja 2018 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łask
na okres 3 lat tj. od 6 czerwca 2018 r. do 5 czerwca 2021 r.


Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na okres 3 lat

Taryfowa
grupa
odbiorców
W okresie od 1 do 12
miesiąca obowiązywania
taryfy
W okresie od 13 do 24
miesiąca obowiązywania
taryfy
W okresie od 25 do 36
miesiąca obowiązywania
taryfy
Cena
netto
Podatek
VAT*)
Cena
brutto
Cena
netto
Podatek
VAT*)
Cena
brutto
Cena
netto
Podatek
VAT*)
Cena
brutto
Zaopatrzenie w wodę
Grupa I 4,10 0,33 4,43 4,19 0,34 4,53 4,29 0,34 4,63
Grupa II 4,18 0,33 4,51 4,27 0,34 4,61 4,37 0,35 4,72
Odprowadzanie ścieków
Grupa I 7,96
0,64 8,60 9,32 0,75 10,07 10,18 0,81 10,99
Grupa II 9,13
0,73 9,86 10,32 0,83 11,15 11,09 0,89 11,98
*) wysokość podatku VAT na dzień sporządzenia wniosku wynosi 8%

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców
Taryfowa grupa odbiorców
usług
Opis
1. Grupa I Odbiorcy usług zużywający wodę do zaspakajania potrzeb socjalno – bytowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, motelach, pensjonatach w budynkach do stałego pobytu ludzi itp., a także osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą zużywający wodę na cele socjalne oraz gmina pobierająca wodę ze zdrojów publicznych, do zraszania
2. Grupa II Odbiorcy zużywający wodę na pozostałe cele: w tym produkcyjne, technologiczne, budowlane, usługowe (także do studzenia, czyszczenia, płukania jak. np. transport, myjnie samochodowe itp.)


W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEKROCZENIA DOPUSZCZALNYCH WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄ NALICZANE DODATKOWE OPŁATY.

Załączniki do decyzji PO.RET.070.56.2.KS

Postanowienie     
Decyzja PO.RET.070.56.2.KS     
Taryfy dla decyzji PO.RET.070.56.2.KS     © webadmin 2013 - 2017