Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.287.000,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Klient
Kontakt
Przetarg
JRP


Regulamin

Cennik

Załatw
sprawę

Jakość
wody

Wody
opadowe

Stan
wodomierza


TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązująca na terenie Gminy Łask
od dnia 01.07.2017 roku do dnia 30.06.2018 roku

Informacje
ogólne
Rodzaj prowadzonej
działalności
Taryfowe grupy
odbiorców usług
Rodzaj i wysokośc cen
i stawek opłat
Warunki
rozliczeń
Warunki stosowania cen
i stawek opłat

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Łask na okres 12 miesięcy: od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów:
  • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328), zwanej dalej Ustawą,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem,
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 964).

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Przedsiębiorstwo, z wyłączeniem hurtowego odbiorcy wody, dostawców wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz dostawców usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

Zgodnie z art. 22 ustawy taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych, wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.© webadmin 2013 - 2017