Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.392.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO


Regulamin

Ustawa

Taryfy

Załatw
sprawę

Jakość
wody

Wody
opadowe

Stan
wodomierza

K O M U N I K A T

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 poz. 1437 ze zm.)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
informuje o zatwierdzonych, decyzją nr PO.RZT.070.20.2.2019/D/MZ
z dnia 10 stycznia 2020 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łask
na okres 3 lat tj. od 13 lutego 2020 r. do 12 lutego 2023 r.


Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na okres 3 lat

Taryfowa
grupa
odbiorców
W okresie od 1 do 12
miesiąca obowiązywania
nowej taryfy
(13.02.2020 - 12.02.2021)
W okresie od 13 do 24
miesiąca obowiązywania
nowej taryfy
(13.02.2021 - 12.02.2022)
W okresie od 25 do 36
miesiąca obowiązywania
nowej taryfy
(13.02.2022 - 12.02.2023)
Cena
netto
Podatek
VAT*)
Cena
brutto
Cena
netto
Podatek
VAT*)
Cena
brutto
Cena
netto
Podatek
VAT*)
Cena
brutto
Zaopatrzenie w wodę
Grupa I 4,19 0,34 4,53 4,32 0,34 4,67 4,35 0,35 4,70
Grupa II 4,26 0,34 4,60 4,39 0,35 4,74 4,42 0,35 4,77
Grupa III 4,26 0,34 4,60 4,39 0,35 4,74 4,42 0,35 4,77
Grupa IV 4,26 0,34 4,60 4,39 0,35 4,74 4,42 0,35 4,77
Odprowadzanie ścieków
Grupa I 11.05
0,88 11.93 12.07 0,97 13.04 12.16 0,97 13.13
Grupa II 11,54
0,92 12,46 12,58 1,01 13,59 12,67 1,01 13,68
*) wysokość podatku VAT na dzień sporządzenia wniosku wynosi 8%

Uchwałą NR IX/99/2019 Rady Miejskiej w Łasku
ustalona została dopłata
dla odbiorców I grupy taryfowej usług – zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w wysokości 0,50 zł brutto za każdy 1 m3 z terenu gminy Łask
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r


Charakterystyka taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Taryfowa grupa odbiorców
usług
Opis
1. Grupa I Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe).
2. Grupa II Odbiorcy usług zużywający wodę do celów administracji publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, kościoły).
3. Grupa III Osoby fizyczne i osoby prawne zużywające wodę na cele socjalno-bytowe w związku z prowadzaną działalnością gospodarczą.
4. Grupa IV Odbiorcy usług zużywający wodę na pozostałe cele m.in. usługowe, produkcyjne, technologiczne, budowlane, przeciwpożarowe.

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
Taryfowa grupa odbiorców
usług
Opis
1. Grupa I Odbiorcy usług odprowadzający ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, administracji publicznej oraz osoby fizyczne i osoby prawne odprowadzające ścieki bytowe.
2. Grupa II Odbiorcy usług odprowadzający ścieki powstałe w związku z prowadzoną działalnością usługową, przemysłową, ścieki poprodukcyjne.


W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEKROCZENIA DOPUSZCZALNYCH WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄ NALICZANE DODATKOWE OPŁATY.

Załączniki do decyzji PO.RZT.070.20.2.2019/D/MZ


Decyzja     
Załącznik     © webadmin 2013 - 2017