Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Łódz, dnia 29 września 2021 r.
Poz. 4463


UCHWAŁA NR XXXIV/455/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łask”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) po zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, uchwala się, co następuje:

   § 1.Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łask stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

   § 2.Traci moc uchwała Nr LI/570/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łask (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 19 października 2018 r. poz. 5465).

   § 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

   § 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert BartosikZałącznik do uchwały Nr XXXIV/455/2021
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 8 września 2021 r.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Rozdział 1
Przepisy ogólne


   § 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łask.

   2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

   § 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028). Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają znaczenie wskazane w ustawie.

   § 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.


Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Oddział 1
Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego


   § 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma obowiązek:

      1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:

         a) realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, która nie może być mniejsza niż 0,5 m3 na dobę i pod odpowiednim ciśnieniem wynoszącym co najmniej 0,05 MPa,

         b) dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny);

         c) przyjmowania do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieków wprowadzanych przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę;

      2) zapewnić należytą jakość dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wartości określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy, a w szczególności w zakresie: pH 6,5 – 9,5, mangan ≤ 50 μg/l, żelazo ≤ 200 μg/l, mętność ≤ 1 NTU, jon amonu ≤ 0,5 mg/l, chlorki ≤ 250 mg/l, Escherichia coli – 0 jtk/100 ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C ≤ 100 jtk/ 1ml;

      3) dostarczać odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy, o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem;

      4) odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem;

      5) wydawać warunki techniczne niezbędne do przyłączenia do sieci oraz uzgadniać przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną;

      6) prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;

      7) dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jego posiadaniu.

   § 5. W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo:

      1) wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług w celach określonych w art. 7 ustawy;

      2) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających wykonanie nowego obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.

Oddział 2
Prawa i obowiązki odbiorcy usług


   § 6. Odbiorca usług ma obowiązek:

      1) umożliwiać realizację uprawnień przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, o których mowa w art. 7 ustawy;

      2) wykorzystywać wodę z sieci wodociągowej oraz odprowadzać ścieki poprzez przyłącze kanalizacyjne wyłącznie na zasadach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

   § 7. Odbiorca usług ma prawo do:

      1) odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości;

      2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków;

      3) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody, wskazanych w Rozdziale 8;

      4) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu reklamacji, o których mowa w Rozdziale 9.


Rozdział 3
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług


   § 8. 1. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy.

   2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.

   3. Umowa z odbiorcą usług, o której mowa w ust. 1, zawierana jest w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.


Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach


   § 9. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia wody oraz ilości ustalone w umowie.

   2. W przypadku użytkowania własnego ujęcia wody ilość odprowadzonych ścieków określa się na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody.

   3. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.


Rozdział 5
Warunki przyłączania do sieci


   § 10. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

   2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 poza informacjami, o których mowa w art. 19a ustawy może zawierać również:

      1) numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

      2) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych;

      3) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków;

      4) w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora przez pełnomocnika – pisemne upoważnienie inwestora dla pełnomocnika.

   3. Po pisemnym potwierdzeniu daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania, po czym wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w ustawie.

   4. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie wnioskodawcę ubiegającego się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.

   5. Warunki przyłączenia do sieci, określają co najmniej:

      1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

      2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;

      3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;

      4) zakres dokumentacji technicznej przyłącza;

      5) zasady dokonywania odbioru technicznego przyłącza;

      6) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który wynosi 2 lata.

   § 11. 1. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje o tym wnioskodawcę w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie określonym w ustawie.

   2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, może określić odrębne warunki techniczne budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, stanowiące podstawę do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci (umowa przyłączeniowa).

   § 12.  Wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunki przyłączenia do sieci dotyczą stanu prawnego i faktycznego nieruchomości opisanej we wniosku. W przypadku ich zmiany należy wystąpić z nowym wnioskiem o przyłączenie.


Rozdział 6
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych


   § 13. 1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych takimi, jak: przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, stan techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczenia usług dla wcześniej podłączonych odbiorców usług.

   2. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

   3. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

      1) przyłącza wodociągowe należy wykonywać z rur PEHD o średnicy od 32 mm do 110 mm;

      2) w miejscu włączenia do sieci, przed granicą nieruchomości przyłączanej, wmontować zasuwę odcinającą przyłącze wodociągowe, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną, obudowę betonową lub obrukować;

      3) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą;

      4) przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać z rur PCV o średnicy od 160 mm do 200 mm;

      5) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą przepompowni;

      6) przyłącza kanalizacyjne uzbroić w studnie rewizyjne na załamaniach przewodu;

      7) w strefach zagrożonych przepływem wstecznym z sieci kanalizacyjnej należy stosować urządzenia zwrotne przeciw zalewowe.


Rozdział 7
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza


   § 14. 1. Inwestor zobowiązany jest uzgodnić z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym termin planowanego włączenia realizowanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z co najmniej 5 – dniowym wyprzedzeniem.

   2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną.

   3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia odbiorcy, złożonego w przedsiębiorstwie z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

   § 15. 1. Odbiór przyłącza dokonuje się przed zasypaniem. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).

   2. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać co najmniej:

      1) datę odbioru;

      2) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;

      3) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (wodociągowe czy kanalizacyjne); średnicy, materiałów i długości;

      4) skład komisji wraz z podpisami.

   3. Przed zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny powykonawczy, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.


Rozdział 8
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków


   § 18. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.

   § 19. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej:

      1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;

      2) dane umożliwiające kontakt oraz

      3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji

   były udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej.

   § 20. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były następujące:

      1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:

         a) taryfa,

         b) niniejszy regulamin,

         c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami wykonawczymi;

      2) informacje dotyczące:

         a) szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,

         b) procedury reklamacyjnej,

         c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:

           - odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

           - odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

   § 21. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.

   2. Reklamacja może być składana w formie pisemnej lub mailowej, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.

   3. Reklamacje powinny zawierać:

      1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację;

      2) przedmiot reklamacji;

      3) uzasadnienie;

      4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.

   4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji powiadomić odbiorcę usług o sposobie jej załatwienia. W szczególnych okolicznościach o ile wymagane jest przeprowadzenie postepowania dowodowego zebranie informacji lub uzyskanie wyjaśnienia, termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni.


Rozdział 10
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe


   § 22. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

   § 23. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej.

   § 24. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty poboru określa pisemna informacja składana przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu i Gminie Łask, która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną wodę pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Gminą Łask.

   § 25. Zabrania się czerpania wody z hydrantów do celów innych niż przeciwpożarowe bez zgody przedsiębiorstwa.

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.953.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania