Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


INFORMACJE O SPÓŁCE


Zaopatrzeniem w wodę miasta Łasku i gminy zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Źródłem wody było 11 lokalnych ujęć wody usytuowanych w różnych punktach miasta.

Z uwagi na plany rozwojowe miasta i niedobór wody w 1971 roku odwiercono 5 studni głębinowych o głębokości 100 - 150 mb. i zatwierdzonych zasobach 100 - 150 m³/h każda.

W 1981 roku po okresie dziesięciu lat realizacji oddano do eksploatacji Miejską Oczyszczalnię Ścieków.
Zostały również podjęte działania zmierzające do zbudowania dla potrzeb miasta Stacji Wodociągowej w Ostrowie. Na przełomie 1984/1985 roku ww. stacja została oddana do eksploatacji.

Decyzją Wojewody Sieradzkiego w 1985 roku powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu, a w Łasku zaczął funkcjonować Zakład Terenowy WPWiK.

W 1991 roku przedsiębiorstwo to zostało rozwiązane i z dniem 01.10.1991 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które po kolejnych przekształceniach w 1997 r. w Zakład Budżetowy, od 01.07.2000 roku zostało Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W tej formie funkcjonuje obecnie na terenie miasta i gminy obsługując dodatkowo trzy lokalne stacje wodociągowe w Groczynie, Okupie i Bałuczu oraz dwie Oczyszczalnie w Kolumnie i Kopyści.

Na przełomie roku 1999/2000 została zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w Łasku zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Statutową działalnością Przedsiębiorstwa jest pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, prowadzenie inwestycji i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w zarządzie spółki, wykonywanie usług laboratoryjnych, transportowo-sprzętowych i innych.

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.953.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania