Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.392.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO


Spółka

Władze

Działalność

Stacje
wodociągowe

Oczyszczalnia
ścieków

Działalność spółki

MPWiK w Łasku Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Łask w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do dostarczania wody i odprowadzania ścieków na zasadach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.(Dz. U. Nr 72 poz.747 z późn. zm.) i Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Łask uchwalonym Uchwałą nr XXXII/437/06 rady Miejskiej w Łasku z dnia 08 lutego 2006 r.

Podstawowym przedmiotem działania przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

pobór i uzdatnianie wody
rozprowadzanie wody
odprowadzanie ścieków
oczyszczanie ścieków


MPWiK zobowiązane jest w szczególności do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także do zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody.

Jakość dostarczanej mieszkańcom wody kontrolowana jest przez laboratorium przy SUW w Ostrowie oraz przez akredytowane laboratorium badawcze, któremu spółka zleca wykonywanie analiz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prowadzone badania pozwalają ocenić, czy uzdatniana woda spełnia wymagania określone w załącznikach do powyższego rozporządzenia.

Badania stanu i składu ścieków odprowadzanych do kanalizacji, oczyszczanych i odprowadzanych do odbiornika są wykonywane na bieżąco przez własne laboratorium. Dodatkowo spółka zleca wykonanie analiz ścieków laboratorium akredytowanemu.


Świadczymy usługi w zakresie:
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
Zbieranie odpadów niebezpiecznych.
Przygotowanie terenów pod budowę.
Wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
Pozostałe sprzątanie:
- usługi w zakresie odśnieżania i usuwania śniegu,
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
Usługi asenizacyjne.
Montaż i demontaż wodomierzy.
Prac ziemnych koparką.
Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych wewnątrz budynków.
Analizy fizykochemiczne ścieków.
Analizy bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.
Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.

Świadczymy również usługi w zakresie eksploatacji punktu zlewnego nieczystości płynnych, w którym przyjmowane są nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych przywożone beczkowozami przez koncesjonowanych przewoźników oraz wytwórców nieczystości dysponujących własnym transportem asenizacyjnym.


© webadmin 2013 - 2017