Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.316.000,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO


Spółka

Władze

Działalność

Stacje
wodociągowe

Oczyszczalnia
ścieków

Energia
wiatrowa

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia Ścieków (typu mechaniczno- biologicznego) pracująca od 1980 roku zlokalizowana jest przy ul. Kilińskiego 102A na stoku i dnie doliny rzeki Grabi, do której to odprowadzane są ścieki oczyszczone. Oczyszczalnia Ścieków jest jednostką organizacyjną w strukturze MPWiK Sp. z o.o. Dolina rzeki Grabi, w której usytuowana jest Oczyszczalnia jest chroniona w ramach Parku Krajobrazowego Doliny rzeki Grabi. Stwarza to określone wymogi dotyczące kompleksowej ochrony wód rzeki Grabi, a w konsekwencji rozwiązań technologicznych i techniczno - eksploatacyjnych Oczyszczalni. Najnowsze surowe przepisy i wymogi ochrony środowiska oraz przestarzała technologia oczyszczania i wypracowane w agresywnym środowisku urządzenia, wymusiły przeprowadzenie w latach 1999 - 2000 gruntownej modernizacji Oczyszczalni Ścieków. Obecnie Oczyszczalnia Ścieków jest nowoczesnym obiektem z technologią sterowaną komputerowo. Może oczyścić Qśr. - 6.000 m3/d ścieków osiągając wysoki procent redukcji zanieczyszczeń i parametry wymagane przez Ochronę Środowiska. Osiągnięcie efektu ekologicznego potwierdza opinia Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 17.05.2000 r.

Obecnie średnie stężenie zanieczyszczeń w Oczyszczalniach ścieków wynoszą (I półrocze 2009 r.):
- BZT 5 – 7,9 mg/dm³
- CHZT – 60,7 mg/dm³
- zawiesina ogólna 11 mg/dm³

Na obiekcie zainstalowany jest również punkt zlewny ścieków dowożonych umożliwiających dokładny pomiar ich ilości i jakości. Obecnie na oczyszczalni ścieków została wybudowana SŁONECZNA SUSZARNIA OSADÓW, która spowoduje trzykrotne zmniejszenie uwodnienia osadów ściekowych, a zatem i zmniejszenie ich ilości oraz kosztów związanych z gospodarką osadową.


© webadmin 2013 - 2017