Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


OCZYSZCZALNIA


Oczyszczalnia ścieków w Łasku zlokalizowana jest przy ul. Kilińskiego 102A w Łasku. Oddana do użytku na początku lat 80-tych ubiegłego wieku. W latach 1999 – 2000 obiekt przeszedł modernizację części ściekowej. Obecnie obiekt gruntownie zmodernizowany w latach 2017-2019 przy wsparciu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”. Prace budowlane zakończono 29 listopada 2019 r. Obiekt uroczyście otwarty w dniu 11 grudnia 2019 r.

Zmodernizowany obiekt to oczyszczalnia typu mechaniczno – biologicznego o przepustowości hydraulicznej Qśrd = 8000 m3/d zlokalizowana w dolinie rzeki Grabi w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru NATURA 2000. Oczyszczalnia obecnie oczyszcza ścieki pochodzące z aglomeracji miejskiej Łask oraz miejscowości graniczących administracyjnie z miastem wyposażonych w sieć kanalizacji sanitarnej oraz z Gminy Łask poprzez dowożący ścieki koncesjonowany tabor asenizacyjny. Ścieki oczyszczane są zgodnie z wydanym przez Starostę Łaskiego w dniu 28 grudnia 2016 r. pozwoleniem wodno-prawnym EZ.6341.67.2016 oraz warunkami dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych nr 91/271/EWG.

Dziś to jeden z nowocześniejszych obiektów w Polsce. Ścieki oczyszczane mechanicznie (pompownia główna z kratą mechaniczną, sitopiaskowniki z separacją piasku oraz skratek, osadnik wstępny) oraz biologicznie (reaktory biologiczne – sterowane nadrzędnym systemem optymalizującym proces oczyszczania w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz środków chemicznych, osadniki wtórne) trafiają do odbiornika rzeki Grabi kanałem odpływowym. W części osadowej osad ściekowy ulega fermentacji w zamkniętej komorze fermentacyjnej i następnie po odwodnieniu suszony jest w suszarniach słonecznych. Osad następnie po spełnieniu odpowiednich wymogów zagospodarowywany zostaje do celów rolniczych. Wytworzony z osadu w komorze fermentacji biogaz spalany jest w układzie kogeneratora w wyniku czego produkowana jest energia cieplna oraz elektryczna wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni ścieków.

Po modernizacji oczyszczalnia ścieków stała się obiektem przyjaznym dla otaczającego środowiska, obszaru Natura 2000 oraz okolicznych mieszkańców.

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 16.728.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania