Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


Stacja Wodociągowa w Ostrowie


Stacja Uzdatniania Wody w Ostrowie przy ul. Dworskiej 31 jest podstawowym i najważniejszym źródłem zaopatrzenia w wodę wodociągową dla miasta Łask oraz dla mieszkańców miejscowości: Kolumna, Wronowice, Wronowice Osiedle, Wiewiórczyn, Orchów, Wola Łaska, Teodory, Ostrów, Ostrów Osiedle, Podłaszcze, Gorczyn, Mauryca, Sięganów, Łopatki, Łopatki Cegielnia, Zielęcice, Orpelów Numerki, Barycz, Przygoń.

Stacja Uzdatniania Wody została włączona do eksploatacji na przełomie roku 1984/1985. Źródłem zaopatrzenia w wodę surową są cztery otwory studzienne o głębokości ok 100m, zlokalizowane na czterech osobnych działkach, które ujmują wody górnokredowego poziomu wodonośnego, o łącznej wydajności 504 m3/h.

Woda surowa pobierana z studni należy do wód średnio twardych.

Pierwszym etapem uzdatniania wody na SUW w Ostrowie jest jej napowietrzenie i odgazowanie, realizowane na dwóch aeratorach wodnopowietrznych.

Drugim etapem uzdatniania wody jest filtracja jednostopniowa prowadzona na sześciu filtrach ciśnieniowych, wypełnionych naturalnym złożem filtracyjnym – piaskiem kwarcowym.

Nie ma konieczności stosowania środków chemicznych wspomagających proces uzdatniania.

Woda z filtrów trafia do zbiornika retencyjnego o pojemności 3 000 m3 skąd za pomocą sześciu pomp poziomych podawana jest do sieci wodociągowej.

Nad jakością wody czuwa wewnętrzne laboratorium MPWiK w Ostrowie, które wykonuje systematycznie badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne zarówno wody uzdatnionej jak i surowej. Ponadto wykonywane są również badania w rozszerzonym zakresie przez zewnętrzne akredytowane laboratorium oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łasku.FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 16.728.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania