Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


BUDOWA WODOCIĄGU PRZESYŁOWEGO DN 225 PVC WRAZ Z POMPOWNIĄ WOLA ŁASKA (DZ. NR 106, 107, OBRĘB 12) – MAURYCA (DZ. NR 33/2, 14, OBRĘB 12), GM. ŁASK


O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423)


Nr sprawy MPWiK/1/01/2013

Łask, dn. 11.02.2013
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński
Andrzej Banaszczyk


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIEPLIKI DO POBRANIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1 Wzór formularza ofertowego zał. nr 1
2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2
3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 3
4 Wzór wykazu wykonanych robót zał. nr 4
5 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zał. nr 5
6 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zał. nr 6
7 Wzór umowy zał. nr 7
8 Projekt budowlany zał. nr 8
9 Plan zagospodarowania terenu zał. nr 9.1, 9.2, 9.3
10 Profil podłużny sieci wodociągowej zał. nr 10.1, 10.2, 10.3
11 Przepompownia zał. nr 11
12 Specyfikacja techniczna zał. nr 12
13 Przedmiar robót zał. nr 13

Wyjaśnienie dotyczące: kosztów zajęcia pasa drogowego   

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Łask, 07.03.2013 r.    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA STRONIE

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.953.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania