Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY ŁASK


WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907, 984, 1047, 1473)


Nr sprawy MPWiK/1/03/2014

Łask, dn. 25.03.2014
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński
Andrzej Banaszczyk


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIEPLIKI DO POBRANIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1 Wzór formularza ofertowego zał. nr 1
2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy zał. nr 2
3 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy zał. nr 3
4 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zał. nr 4
5 Wykaz wykonanych robót budowlanych zał. nr 5
6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w zamówieniu zał. nr 6
7 Wzór oświadczenia – uprawnienia osób zał. nr 7
8 Wykaz części zamówienia robót, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy zał. nr 8
9 Wzór umowy zał. nr 9
10 Dokumentacja projektowa zał. nr 10.1 - 10.6 Projekt budowlany - wodociąg (Bałucz Borszewice) Projekt budowlany - mapa (Bałucz Borszewice) Pozwolenie na budowę (Bałucz Borszewice) Projekt budowlany - wodociąg (Wronowice) Projekt budowlany - mapa (Wronowice) Pozwolenie na budowę (Wronowice)
11 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zał. nr 11.1, 11.2 Bałucz Borszewice Wronowice
12 Przedmiar robót zał. nr 12.1, 12.2 Bałucz Borszewice Wronowice

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Łask, dn. 11.04.2014 r.    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Łask, 23.04.2014 r.    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA STRONIE

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 16.728.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania