Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ


O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015r. poz. 2164)


Nr sprawy MPWiK/TU/1/06/2016

Łask, dn. 08.06.2016
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński
Andrzej Banaszczyk


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIEPLIKI DO POBRANIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1   
Formularz oferty załącznik nr 2
Formularz cenowy załącznik nr 3
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4
Wzór umowy załącznik nr 5
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 6
Lista podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej załącznik nr 7
Oświadczenie o niepowierzeniu części zamówienia podwykonawcom załącznik nr 8
Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy z OSD załącznik nr 9
Pełnomocnictwo do sprzedaży (Zał. nr 1 do Umowy) załącznik nr 10


PYTANIA I ODPOWIEDZI
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Tylna 9, 98-100 Łask, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:


Pytania i odpowiedzi z dnia 10.06.2016
Pytania i odpowiedzi z dnia 10.06.2016
Pytania i odpowiedzi z dnia 10.06.2016
Pytania i odpowiedzi z dnia 13.06.2016
Pytania i odpowiedzi z dnia 14.06.2016
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Łask, dn. 23.06.2016 r.    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Łask, 30.06.2016 r.    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA STRONIEFIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.953.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania