Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów konferencyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”
Nr sprawy MPWiK/JRP/3/10/2019

Łask, dn. 31.10.2019
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński
Andrzej Banaszczyk

ZAPROSZENIE OFERTOWE   Formularz ofertowo-cenowy       
Oświadczenie wykonawcy   
Wzór umowy   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.392.500,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

© webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto