Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. )


Nr sprawy MPWiK/TO/1/12/2020

Łask, dn. 07.12.2020
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIEPLIKI DO POBRANIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ z dnia 08.12.2020
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 1   
Formularz oferty załącznik nr 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 4
Wzór umowy załącznik nr 5
Lista podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej załącznik nr 6
Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy z OSD załącznik nr 7
Pełnomocnictwo do sprzedaży (Zał. nr 1 do Umowy) załącznik nr 8


PYTANIA I ODPOWIEDZI
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Tylna 9, 98-100 Łask, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:


Pytania i odpowiedzi z dnia 09.12.2020
Pytania i odpowiedzi z dnia 10.12.2020
Pytania i odpowiedzi z dnia 11.12.2020

UDZIELENIE ZAMÓWIENIAŁask, dn. 17.12.2020 r.    ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT  

Łask, dn. 22.12.2020 r.    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Łask, 27.01.2021 r.    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA STRONIE
FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.953.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania