Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK

O SZACOWANEJ WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 207.000,00 EURO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907 Z PÓŹN. ZM.)


Nr sprawy MPWiK/TO/2/03/2015

Łask, dn. 10.04.2015
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński
Andrzej Banaszczyk


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    
SPROSTOWANIE Z DNIA 13.04.2015
OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Załączniki
Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   
Część III    Program Funkcjonalno-Użytkowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Mapa Łask
Mapa Ostrów

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW
  Pytania i odpowiedzi z dnia 22.04.2015  
  Pytania i odpowiedzi z dnia 04.05.2015  
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Łask, dn. 26.05.2015 r.    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Łask, dn. 05.06.2015 r.    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA STRONIE

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 16.728.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania