Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK”

O SZACOWANEJ WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 418.000,00 EURO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE JEST ZGODNIE Z REGULAMINEM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 27/2016 Z DNIA 7 GRUDNIA 2016 R. DLA ZAMÓWIEŃ, DO KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Nr sprawy MPWiK/JRP/2/12/2016

Łask, dn. 19.12.2016
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński
Andrzej Banaszczyk


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wersja z dnia 23.12.2016
Załączniki
Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego    wersja z dnia 22.12.2016
Część III    Opis przedmiotu zamówienia wersja z dnia 22.12.2016ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW
  Pytania i odpowiedzi z dnia 22.12.2016  
  Pytania i odpowiedzi z dnia 23.12.2016  
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Łask, dn. 30.12.2016 r.    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Łask, dn. 30.12.2016 r.    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA STRONIE

FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.953.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania