Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


„ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁASKU” W RAMACH PROJEKTU: „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK”

O SZACOWANEJ WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 5 225 000 EURO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE JEST ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Nr sprawy MPWiK/JRP/3/02/2017

Łask, dn. 22.02.2017
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński
Andrzej Banaszczyk


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    
Sprostowanie z dnia 24.02.2017
OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    
Zmiana ogłoszenia z dnia 24.03.2017
OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    
Zmiana ogłoszenia z dnia 12.04.2017
OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    
Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania z dnia 03.02.2020
OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ z dnia 24.02.2017   

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ z dnia 02.03.2017   


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) tekst jednolity z 24.02.2017
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) tekst jednolity z 17.03.2017
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) tekst jednolity z 28.03.2017
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) tekst jednolity z 31.03.2017
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) tekst jednolity z 10.04.2017
   Załączniki
   Załączniki z dnia 17.03.2017
   Załączniki z dnia 28.03.2017
   Załączniki z dnia 31.03.2017
Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego    z dnia 28.03.2017
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego    z dnia 31.03.2017
Część III    Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia tekst jednolity z 02.03.2017
   Projekt budowlany
      Tom I - Projekt zagospodarowania terenu, dróg i placów wewnętrznych   
      Tom II/1 - Projekt architektoniczno budowlany (część 1)
      Tom II/2 - Projekt architektoniczno budowlany (część 2)
      Tom II/3 - Cząść instalacyjna (c.o. i wentylacja)
      Tom II/4 - Cząść instalacyjna (wod.-kan.)
      Tom III - Projekt technologiczny
      Tom IV - Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA
      Tom V - Informacja BIOZ (dotycząca bezpieczeństywa i ochrony zdrowia)
   Projekt wykonawczy
      Tom I - Projekt dróg i placów wewnętrznych   
      Tom II.1A - Część architektoniczna   
      Tom II.1B - Część konstrukcyjna   
      Tom II.2 - Część konstrukcyjna   
      Tom II.3 - Część konstrukcyjna   
      Tom III.1 - Projekt technologiczny   
      Tom III.2 - Sieci międzyobiektowe   
      Tom IV.1 - Projekt instalacyjny kogeneratorowni i kotłowni   
      Tom IV.2 - Projekt instalacyjny co, went. i ctw.   
      Tom IV.3 - Projekt instalacyjny wod-kan.   
      Tom V.1 - Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA   
      Tom V.2 - Projekt instalacji elektrycznych SN   
   Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
       - w tym: zmodyfikowany plik ST_05 z dnia 02.03.2017
   Przedmiary (JEDYNIE POMOCNICZO)


PYTANIA I ODPOWIEDZI
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Tylna 9, 98-100 Łask, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:


Pytania i odpowiedzi z dnia 28.02.2017
Pytania i odpowiedzi z dnia 02.03.2017
Pytania i odpowiedzi z dnia 15.03.2017

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.03.2017 (wyjaśnienia treści SIWZ)
   Załączniki:
      - ST-00 Wymagania ogólne z 16.03.2017
      - ST-05 z 16.03.2017
      - T-22 Ob.15 Budynek technologiczny nr2 - rzut i przekroje
      - Energetyka MPWiK 21.09.2015
      - Warunki usunięcia kolizji PGE 04.11.2015


Pytania i odpowiedzi z dnia 20.03.2017
   W załączeniu:
      - Opinia geotechniczna

Pytania i odpowiedzi z dnia 22.03.2017


Pytania i odpowiedzi z dnia 28.03.2017
   Załączniki:
      - Decyzja Środowiskowa
      - K-22 Ob.14 Wydzielona komora fermentacjyjna WKF + Klatka schodowa
      - Technologia_Przedmiar
      - Ob23_Bud_administracyjny_przedmiar
      - Ob3A_Pompownia_flotatu_przedmiar
      - Pozwolenie wodno-prawne


Pytania i odpowiedzi z dnia 29.03.2017
   Załączniki:
      - K-22a__Ob.18A, 18B, 18C
      - Ob4AB_Reaktory_biologiczne_przedmiar
      - S-2 Schemat cieplny kogeneratorowni i kotłowni
      - S-3 Schemat zasilania agregatorowni i kotłowni gazem LPG i biogazem
      - S-4 Ob.15 Budynek technologiczny nr2 - rzut
      - S-5 Ob.15 Budynek technologiczny nr2 - przekroje
      - Wykaz stali str.50÷53 Kanał zbiorczy
      - Wykaz stali str.54 Kanał zbiorczy


Pytania i odpowiedzi z dnia 31.03.2017 (wyjaśnienia treści SIWZ)
   Załączniki:
      - K-05 Ob.4Ai4B Reaktory biologiczne Rzut w poz


Pytania i odpowiedzi z dnia 03.04.2017 (wyjaśnienia treści SIWZ)
   Załączniki:
      - A-02 Projekt zagospodarowania terenu
      - K-07 Ściana oporowa nad przepustami rz.Pisi.zmiana
      - Pozwolenie na budowę
      - Szuszarnia słoneczna 2010
      - Zagęszczacz arch.
      - Mapa - Łask


Pytania i odpowiedzi z dnia 10.04.2017
   Załączniki:
      - A-05_Projektowane ogrodzenie_04.04.2017
      - K-23a__Ob 18A, 18B, 18C__Suszarnia słoneczna_ Schemat okna uchylnego


Pytania i odpowiedzi z dnia 13.04.2017

Łask, dn. 19.04.2017     ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERTUDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Łask, dn. 20.07.2017 r.    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Łask, dn. 16.08.2017 r.    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA STRONIE    FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 16.728.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania