Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku


BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁASKU W ULICY WIDAWSKIEJ I ZACHODNIEJ Z ODEJŚCIEM DO ULICY PRUSA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI

O SZACOWANEJ WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 5 225 000 EURO (ZGODNIE Z ART. 32 UST. 4 USTAWY PZP. SUMA WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ PRZEKRACZA KWOTĘ 5 225 000 EURO)

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE JEST ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Nr sprawy MPWiK/JRP/2/01/2018

Łask, dn. 18.01.2018
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński
Andrzej Banaszczyk


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE ZMÓWIENIA NA STRONIE    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Część I Instrukcja dla wykonawców (IDW)
Załącznik 1     Formularz oferty
Załącznik 1a   Wzór tabeli cen elementów skończonych
Załącznik 1b   Wzór załącznika do oferty (Oświadczenie – warunki kontraktu)
Załącznik 2     Jednolity europejski dokument zamówienia
Załącznik 3     Informacje dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik 4     Wykaz zaświadczeń
Załącznik 5     Wykaz osób
Część II Kontrakt   
Część III    Opis przedmiotu zamówienia
   1. Projekt budowlany (w pasie dróg powiatowych i gminnych)
   2. Projekt budowlany (w pasie dróg wojewódzkiej i gminnych)
   3. Specyfikacja techniczna (w pasie dróg powiatowych i gminnych)
   4. Specyfikacja techniczna (w pasie dróg wojewódzkiej i gminnych)
   5. Opinia geotechniczna (w pasie dróg powiatowych i gminnych)
   6. Opinia geotechniczna (w pasie dróg wojewódzkiej i gminnych)
   7. Przedmiar ofertowy nakładczy (w pasie dróg powiatowych i gminnych) (JEDYNIE POMOCNICZO)
   8. Przedmiar ofertowy nakładczy (w pasie dróg wojewódzkiej i gminnych) (JEDYNIE POMOCNICZO)
   9. Przedmiar ofertowy (w pasie dróg powiatowych i gminnych) (JEDYNIE POMOCNICZO)
   10. Przedmiar ofertowy (w pasie dróg wojewódzkiej i gminnych) (JEDYNIE POMOCNICZO)


PYTANIA I ODPOWIEDZI
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Tylna 9, 98-100 Łask, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:


Pytania i odpowiedzi z dnia 13.02.2018

UDZIELENIE ZAMÓWIENIAŁask, dn. 20.02.2017 r.    ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT  

Łask, dn. 04.04.2018 r.    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Łask, dn. 20.04.2018 r.    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA STRONIE    
FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.392.500,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

© webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania